ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយ សម្តេចស្តាប់ ឧិកាសនិយាយផ្ទាល់ជាមួយសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្មីៗនេះ ឆ្លងតាមមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺសំណូមពរ សម្តេចតេជោ លោកមានដំណោះស្រាយ លើបញ្ហាសំខាន់ជាអាទិភាពតាមលេខរៀង ដូចខាងក្រោមៈ ក-កំណែរទំរង់ច្បាប់ ទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ ។ ខ-អំពើយុត្តិធម៍សង្គម (ក្រសួងយុត្តិធម៍ តុលាការ ចៅក្រម មេធាវី )។ គ-សេវាកម្មរដ្ឋបាលសាធារណៈ តម្លៃ និង រយៈពេលរងចាំ ។ ឃ-ផ្លាស់ប្តូរ មន្រ្តីគ្មានសមត្ថភាពទាំងចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និង គ្មាន ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ។ មន្រ្តីខិលខូច ។ ង-ពង្រឹងវិស័យកសិកម្ម សម្រួលតម្លៃ និង ទីផ្សារកសិផល ។ ច-ទូរគមនាគមន៍ និង ប្រៃសណីយ៍ជាតិ ។ ជ-វិស័យការងារ * តើនៅពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខនេះ យើងទាំងអស់គ្នាចង់បាន និង ចង់ ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានទស្សនៈវិស័យ យុទ្ឋសាស្រ្ត និង កម្មវិធីយ៉ាង ណាខ្លះ ដើម្បីលើកស្ទយ វិស័យការងារ (Employment and Job Placement) នៅកម្ពុជា ? * Those who can't view Khmer Unicode on iPpad/iPhone, you can download " Browser KH" or " iKhmer Free" in apple app store, then you can open Facebook in those apps. Now you're able to read Khmer ".