សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងសំរបសំរួលដើម្បីសន្តិភាពសំរាប់សំរាប់ជាតិមតុភូមិកម្ពុជា