ជនដែលបង្ករភាពចលាចលវឹកវរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន ។