សូមគោរព និង អបអរសាទដ៏រីករាយបំផុត ចំពោះសម្តេច អគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីជាប់ ឆ្នោតរបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣!