ជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ! ជយោសម្តេចទាំងបី! ជយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ! ជយោកម្ពុជារុងរឿង !