បក្សប្រជាជន និង សម្តេចតេជោ គឺប្តេជ្ញាការពារប្រជាពលរដ្ខ និង ប្រទេសជាតិ មិនអោយធ្លាក់ទៅក្នុងសង្រ្គាមទៀតឡើយ ។ បុគ្គលបង្ករអសន្តិសុខសង្គមត្រូវទទួល ទោសចំពោះមុខច្បាប់ជាកំហិត ។