ព្រះសង្ឃរបៀបនេះ បាននិងកំពុងបំផ្លាញសាសនា និង បង្ករអសនិ្តសុខសាធារណៈ