គំរូអាក្រក់ដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនឹងត្រូវ ផ្តន្ទារទោសតាមច្បា់ជាធរមាន !