យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤) ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី សន្តិភាព និង ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ! ជយោ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន !