យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងបក្សប្រជាជនលេខ (៤)