យើងទាំងអស់គ្នា ស្រឡាញ់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ យើងទាំងអស់គ្នា គោរពស្រឡាញ់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមេដឹកនាំ និងជាវិរបុរសសន្តិភាពរបស់ កម្ពុជា ! យើងបោះឆ្នោតជូនលេខ (៤ ) ទាំងអស់គ្នា!