យើងទាំងអស់គ្នា គាំទ្រ និងបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាជំរើសតែមួយគត់សំរាប់កម្ពុជា ! យើងទាំងអស់គ្នា គឺ លេខ (៤) មិនប្តូរដាច់ខាត !