យើងគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) យើងស្រឡាញ់ និងគាំទ្រសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយកដ្ឋមន្រ្តីដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិជាបន្តទៀត ! we all vote for CPP and Samdech Hun Sen, the Prime Minister of Cambodia !