ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស រួមទាំង យុវជន សិល្បៈករ គឺគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនលេខ (៤)ទាំងអស់គ្នា !