លេខ (៤) គឺសន្តិភាព យើងគាំទ្រ និង ស្រឡាញ់សន្តិភាព យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ (៤) ! ជយោគណបក្សប្រជាជន លេខរៀង ទី(៤)