យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនលេខ ( ៤ )ទាំងអស់គ្នា ! We all vote for CPP and Samdech Hun Sen No [4]