យើងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជ លេខ (៤) ទាំងអស់គ្នា ! YES, We all vote for Peace & Development, CPP No. [4]