បក្សទេវតា បក្សសន្តិភាព ជាបក្សសង្រ្គោះ បំរើ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិតៗ ។ យើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូន លេខ(៤ ) ទាំងអស់គ្នា