យើងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលជាមគ្គុទេសប្រកបដោយចក្ខុវិស័យខ្ពស់ចំពោះ សុខសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ និង សង្គម ព្រម ទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ពិតៗ សំរាប់អនាគតយុវជន និង ប្រទេសជាតិ ។ យើងបោះជូន លេខ (៤ ) ទៀត !