កម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកភាពរីកចំរើន ក្រោមការដឹកនាំ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រជាប្រីយ៍ លេខ (៤) គឺបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងភ្នំពេញយើង ។ យើង បោះជូន លេខ (៤) ទៀត ! We all vote for no. [4]