យុវជន សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅខេត្តកំពង់ចាមគាំទ្រនឹងបោះឆ្នោតជូន លេខ ៤!