យើងបោះឆ្នោតជូនសម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន (លេខ ៤) we all vote for the Camnbodian People's Party (CPP)