យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា !