ចេញពីត្រកូលកសិករ ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ កសិករនិង កសិកម្មខ្មែរ