រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តក្នុងការនាំអង្ករចេញ ដើម្បីជីវភាពកសិករខ្មែរធូរធារ។ ចាប់ពីខែ មករា ដល់ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ កម្ពុជាបាននាំអង្កចេញ ១១៨៥០៤ តោន ។