ប្រជាពលរដ្ឋមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំ សម្តចតេជោ ហ៊ុន សែន !