ខ្ញុំតែងចម្រៀងថ្មីមួយបទដើម្បីអោយស្រប ជាមួយសភាពការថ្មី។បទនេះក្រុមចម្រៀងគ្រួសារនឹងយកទៅរៀបចំជាមួយភ្លេងដើម្បី ច្រៀងកំសាន។ បទទទារយំឆ្លង២០១៩ ————————— ១.ទទារយំឆ្លងត្រយ៉ងបងអឺយច្បាស់ហើយ(២ដង).សង្សាបងអឺយ៩វិច្ចកា។ គុកនឹកបងណាស់សូមបងមេត្តា.ចូលមក រៀមរ៉ាសមដូចបំណង។ ២.កាលពីគ្រាមុនបងតែងសាវ៉ា(២ដង). ធ្វើអោយចិន្តាអូនសែនចំបែង. ខ្មាស់គេពេញស្រុកដោយសារបងឯង. ពេលនេះកុំលេងដូចមុនទៀតណា។ ៣.រង់អឺយរង់ចាំ៩វិច្ចកា(២ដង).ដល់ពេល នោះណានិងបានជួបបង.បងមកលើក នេះគុកមានមេត្តា.ផ្តល់អោយរៀមរ៉ាជ្រក កោនដូចចិត្ត។ ៤.អូនសូមអង្វរបងកុំប្តូូរចិត្ត(២ដង).គួរតែ អាណិតអ្នកដែលរង់ចាំ.សូម្បីតែគុកក៍ចេះផ្តែផ្តាំ.សូមបងស៊ូទ្រាំធ្វើតាមសន្យា។