ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន​ និង​ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ​ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ។