ទាំងបងប្អូនខ្មែរឥស្លាម និងសាសនាដទៃទៀត យើងហូបនំបញ្ចុកជាមួយគ្នា ដើម្បីរិតចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាព និងការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាអោយកាន់តែល្អរឹងមាំ។ ទោះបីក្រោយពីហូបនំបញ្ចុកហើយក្តី ក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរ។ សូមជូនពរបងប្អូនបានសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃសម្រាកចុងសប្រាហ៍។