ខ្ញុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ដែលបានឃើញបងប្អូនជនរួមជាតិ និងកូនក្មួយព្រមទាំងចៅៗ មានឱកាសបានហូបនំបញ្ចុកជាមួយគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរ។ សូមរាប់រកហៅគ្នា ជាពិសេសអ្នកជិតខាងចូលរួមហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ។