រីករាយជាមួយថ្ងៃសម្រាកចុងសប្តាហ៍។ សម្រាប់ខ្ញុំមានតែកីឡាកូនគោលមួយ ប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើការដើរហាត់ប្រាណ ដោយធម្មជាតិឬដើរលើម៉ាសុីន។ សុំជួយសង្កេតមើលរូបថតទាំងនេះតើ មានចំណុចខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះប្រៀប ធៀបជាមួយរូបថតមុនៗ?៕