ក្នុងចម្រៀងពាមកោះស្នាវាចាប្រុសស្នេហ៍មានឃ្លាមួយសសេរថា(ចំការដីដុះ កាលប្រុសពីក្មេងអូនធ្លាប់ចូលលេងជួយ កាច់ពោតបង)។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរហាត់ប្រាណជាមួយនឹងការ មើលផល់ដំណាំក៏បានជួបភរិយាខ្ញុំដើរ ហាត់ប្រាណនៅចំការពោតទៀត។ នេះពិតជាគូរព្រេងមិនព្រាត់មែន។សុំ ជូនរូបថតមួយចំនួនដែលទើបថតមុននេះ បន្តិចដើម្បីយល់ពីជិវិតនៃគ្រួសារខ្ញុំ៕