ថ្ងៃនេះបន្តហាត់ប្រាណដោយដើរមើល ផលដំណាំតែសរុបចម្ងាយបានដើររហូត ជិត៧គីឡូម៉ែត្រឯណោះ។