ល្ងាចនេះផ្លាស់វិធីហាត់ប្រាណពីការដើរលើ ម៉ាសុីននិងធាក់កង់ក្នុុងបន្ទប់មកដើរតាម ធម្មជាតិនៅខាងក្រៅវិញម្តង។ មិនសូវបានដើរទេឆ្លៀតពេលមើលផល់ ដំណាំដែលភរិយាខ្ញុំបានដាំនិងដឹកនាំដាំ។