ជិះឡានក្រុងអត់គិតលុយ (Free) ពេញមួយថ្ងៃទី ១៨ មេសា នេះ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងក្មួយៗកម្មករ កម្មការនី ជិះឡានក្រុងសាលារាជធានី ដែលផ្តល់សុវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរផង និងបានសន្សំប្រាក់កាសថ្លៃឈ្នួលឡានផង។ ថ្ងៃទី ១៨ មេសា នេះ គឺបងប្អូន កូនក្មួយ និងចៅៗជិះមិនគិតលុយ (Free) ! សូមបងប្អូន និងកូនក្មួយ ធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នា ៕