+ អភិក្រមទាំង៥ រួមមាន៖ ទី(១) ឆ្លុះកញ្ចក់  ទី(២) ងូចទឹក  ទី(៣) ដុះក្អែល  ទី(៤)ព្យាបាល និង ទី(៥)វៈកាត់ ដែលបានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណតំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា ដើម្បីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីរាជការ ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដង ក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រសិទ្ធភាព និងគណនេយ្យភាព សម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។